Darmowa dostawa od 200,00 zł
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Informacje o sklepie

Regulamin sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Internetowej Platformy Handlowej AutoHurt24. 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

Internetowa Platforma Handlowa AUTOHURT24 jest własnością Purenergy Anna Michalewicz sp.k. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Koszykowej 23 zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Opolu nr KRS 0000481718. 

§ 2

IPH AUTOHURT24 zajmuje się hurtową i detaliczną sprzedażą sprzętu i akcesoriów samochodowych. 

§ 3

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

 • Cennik - zestawienie towarów sprzedawanych za pośrednictwem IPH AUTOHURT24 wraz z cenami. Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.autohurt24.pl W cenniku podane są ceny towarów brutto (z podatkiem VAT).
 • Klient - konsument bądź kontrahent dokonujący zakupów za pośrednictwem IPH AUTOHURT24.
 • Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera umowę kupna-sprzedaży z IPH AUTOHURT24 w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.
 • Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży.
 • Umowa - umowa kupna-sprzedaży towarów zawarta pomiędzy IPH AUTOHURT24 a klientem.
 • Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 104, poz. 1244).
 • Ustawa o Ochronie Konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).
 • Towar - każdy produkt z oferty, który jest przedmiotem sprzedaży przez IPH AUTOHURT24. 

Pełna oferta towarowa dostępna jest na stronie internetowej www.autohurt24.pl . 

§ 4

Regulamin określa zasady zawierania umów kupna-sprzedaży towarów pomiędzy IPH AUTOHURT24 a klientami detalicznymi, zawiera prawa i obowiązki wynikające z tych umów a także zasady postępowania reklamacyjnego.

§ 5 

 1. IPH AUTOHURT24 dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne produktów, które są prezentowane w witrynie były zgodne z rzeczywistością.
 2. IPH AUTOHURT24 nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane parametry i właściwości towarów, lub nagłą ich zmianę przez producenta. 

 

Rozdział 2. Zawarcie umowy kupna sprzedaży i dostawa towaru 

§ 6

Klient zamierzający nabyć towar za pośrednictwem IPH AUTOHURT24 może złożyć zamówienie w następujący sposób: 

 • Telefonicznie pod nr: 782444222
 • za pośrednictwem serwisu internetowego: http://www.autohurt24.pl/ 

§ 7 

 1. Konsument składający zamówienie za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.autohurt24.pl/ wypełnia formularz zamówienia. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich zaznaczonych pól. Po wypełnieniu formularza konsument przechodzi przez wszystkie etapy zamówienia aż do zakończenia procedury.
 2. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 3. Po otrzymaniu zamówienia system informatyczny IPH AUTOHURT24 generuje automatycznie list e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym jako oczekujące.
 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób określony w pkt. 3 umowa kupna-sprzedaży pomiędzy IPH AUTOHURT24 a klientem zostaje zawarta. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym jako potwierdzone.
 5. Jeżeli w ciągu czterech dni roboczych od złożenia zamówienia, nie uda się tego zamówienia potwierdzić - umowa nie dochodzi do skutku.
 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych IPH AUTOHURT24 ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.
 7. W szczególnych przypadkach np. braku kontaktu telefonicznego z konsumentem po potwierdzeniu zamówienia, ale przed zrealizowaniem wysyłki, lub też w przypadku braku możliwości sprowadzenia zamawianego towaru, IPH AUTOHURT24 ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym konsument zostanie bezzwłocznie poinformowany. 

§ 8

Zamówienie może zostać odwołane przez Klienta, za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż w dniu wysyłki zamówionego towaru. 

§ 9 

 1. Wysyłka zamówionego towaru jest realizowana w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia zamówienia.
 2. Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy (faktura VAT) zostają dostarczone klientowi w sposób wskazany przez klienta przy składaniu zamówienia.
 3. Wszelkie informacje na temat wysyłki/odbioru towaru zawiera zakładka "Informacje". 

§ 10 

 1. Za zamówiony towar IPH AUTOHURT24 nalicza cenę według cennika.
 2. Za zamówiony towar klient płaci IPH AUTOHURT24 w następujący sposób: 
 • przy odbiorze przesyłki od kuriera (za pobraniem)
 • przelewem na konto (przedpłata)
 • gotówką w kasie (osobisty odbiór towaru) 

§ 11

IPH AUTOHURT24 gwarantuje, że wszystkie oferowane towary są legalnego pochodzenia i są objęte pełną gwarancją producenta. 

§ 12

Dane osobowe: 

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane są pozyskiwane od Klientów.
 2. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży ani możliwa wysyłka zamówionego przez Klienta towaru.
 3. Administratorem Twoich danych jest firma Purenergy Anna Michalewicz sp.k. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Koszykowej 23, NIP: 7492090543
 4. Dane osobowe przechowujemy przez czas nieokreślony, minimum 5 lat, wymagają tego przepisy podatkowe.
 5. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sprzedawca nie możesz wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.
 8. „W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.” 

§ 13 

Wykorzystywanie danych osobowych: 

 1. Dane Klienta przekazywane są do firm realizujących płatności i firm kurierskich w celu realizacji zamówień i są niezbędne w celu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca korzysta z oprogramowania sprzedażowego firmy IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, jako operatora IdoSell Shop, dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień.
 3. Dane Klientów są przetwarzane przez biuro księgowe oraz program księgowy. 

 

Rozdział 3. Zwroty i Reklamacje

§ 14

Zwrotu towaru możesz dokonać w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwrot towaru w tym terminie jest traktowany jako odstąpienie od umowy - bez podania przyczyny zwrotu.

W celu dokonania zwrotu można skorzystać z zakładki „Chcę zwrócić produkt” lub wypełnić ręcznie: Przykładowy formularz odstąpienia od umów.pdf

Zwroty należy kierować na adres: 

Purenergy Anna Michalewicz sp. k.
ul. Koszykowa 23
47-224 Kędzierzyn-Koźle 

Nie przyjmujemy zwrotów nadanych za pobraniem.   
Nie przyjmujemy zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 38 a. Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego). 

Zwrot środków otrzymasz w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Purenergy Anna Michalewicz sp. k. zwracanego towaru oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

Dodatkowe informacje: 

 • Należność z tytułu zwrotu towaru zostanie przesłana przelewem bankowym na wskazane konto lub na konto, z którego nastąpiła płatność.
 • Zwracany towar Klient odsyła na własny koszt.
 • Towary oferowane w komplecie należy odesłać w całości.
 • Zwracany towar nie może być uszkodzony oraz nosić śladów użytkowania poza tymi wynikającymi np. z konieczności sprawdzenia towaru.

 § 15

Purenergy dokłada wszelkich starań, aby towar dostarczany konsumentowi był wolny od wad oraz zgodny ze złożonym zamówieniem. Purenergy odpowiada wobec konsumenta za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.
Towary możesz reklamować przez 2 lata od daty zakupu. 

Reklamacje prosimy składać w formie e-mail pod adresem kontakt@autohurt24.pl .

Reklamacja powinna zawierać: 

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • datę sprzedaży,
 • nazwę przedmiotu reklamacji,
 • numer dokumentu sprzedaży,
 • opis wady,
 • żądanie Reklamującego. 

Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Towar wadliwy wraz z reklamacją należy odesłać na adres:

Purenergy Anna Michalewicz sp. k.
ul. Koszykowa 23
47-224 Kędzierzyn-Koźle

W przypadku uznania roszczeń za zasadne, Purenergy zwraca reklamującemu również poniesione koszty dostarczenia reklamowanego towaru na podstawie przedłożonego przez reklamującego dowodu ich poniesienia, a w przypadku nieprzedłożenia takiego dowodu, w równowartości najtańszej oferowanej przez Purenergy opcji dostawy.

pixel